اینجا اندیشه ی هر چیزی

وجود همان چیز است که می دانید ؟

 

اینجا اندیشه ی هر چیزی ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

وجود همان چیز است که می دانید ؟+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

$$$$$$$$$#######@@@@++++++++~~~~~~~!!!!!!!!!!((((()))))

 
دسته ها : در هم
دوشنبه سوم 1 1388
X